تغییر الگو های مصرف و رابطه تفریح و خرید

تغییر الگو های مصرف و رابطه تفریح و خرید   انسان ، در تمام مراحل زندگی از سنین نخستین تا به امروز روزها در یک مصرف بی پایان زندگی می کند اقدامات مصرف کننده ، که ناخودآگاه از اولین لحظه زندگی شروع شده است ، و تا اخرین لحظه زندگی ما ادامه خواهد داشت  .…